آدرس : تهران-بلوار مرزداران- خیابان ایثار- خیابان مالک- پلاک 59

Email: info@hgostar.ir

Web: www.hgostar.ir

021-49107000

شنبه تا چهار شنبه 8:00 ~16:30

اعتبار سنجی

اعتبارسنجی و استفاده از طرق ارزیابی ریسک از مهمترین مقوله های پیش از انعقاد قرارداد برای اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد


. وجود موانع اقتصادی و تجاری صعوبت انجام فرآیند قضایی و حقوقی ، شرکتها را به انجام اعتبارسنجی پیش از انعقاد قرارداد رهنمون می سازد . براین اساس یکی از خدماتی که شرکت حمایت گستر ارایه می نماید همکاری در راستای اعتبارسنجی افراد حقوقی و حقیقی است . اعتبارسنجی با استفاده از اسناد طبقه بندی شده اعتباری ، شناسایی جامعه هدف و آماری و دسترسی غیر مستقیم به سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی صورت می پذیرد . براین اساس با مراجعه به متخصصین کارآزموده انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اعتبار مالی و هویتی هرگز رخ نخواهد داد . اشخاص متقاضی این خدمت کلیه شرکتهای اعطاء کننده تسهیلات ، بانک ها ، شرکتهای خودروسازی و ... می باشد

.