پیش بارگذار بروک
تلفن تماس: 7000 10 021-49

وصول مطالبات و روش های آن

وصول مطالبات

وصول مطالبات به تمامی اقداماتی گفته می‌شود که در راستای احقاق حق در برابر بدهکار انجام می شود. این اقدامات می‌تواند از طریق دو روش صورت گیرد؛ غیرحقوقی و حقوقی. غیرحقوقی : مذاکره با بدهکار اولین گام در وصول مطالبات غیر حقوقی است و این امر با توجه به شناخت نوع مشتری از لحاظ حقیقی یا حقوقی بودن و با توجه به ویژگی‌های شغلی و صنفی مشتری حقوقی می‌توان وصول بدهی را با موفقیت به انجام رساند. از جمله بسترهای مورد نیاز در خصوص وصول مطالبات غیر حقوقی موارد ذیل می باشد:

  1. وجود سخت افزار مناسب کار
  2. نرم افزار قدرتمندی برای سیستم پیگیری مطالبات
  3. افراد حرفه ای برای وصول مطالبات
  4. دستور العمل های به روز برای وصول مطالبات
  5. سیستم حقوق دستمزد و سیستم انگیزه بخشی مناسب برای واحد مطالبات
  6. دوره های آموزشی منظم و نظام بند برای پرسنل بخش مطالبات
  7. دراختیار قراردادن ابزارهای مناسب ارتباطی جهت پرسنل مطالبات

در مرحله بعد چنانچه امکان وصول مطالبات از طریق مذاکره با مشتری وجود نداشته باشد، باید اخطاریه‌ای توسط یک وکیل تنظیم شود تا در آن به بدهکار هشدارهای لازم در صورت عدم پرداخت بدهی داده شود.