پیش بارگذار بروک
تلفن تماس: 7000 10 021-49

اعتبارسنجی

22-3-19foto

مفهوم اعتبارسنجی:

 اعتبارسنجی عملی است که در آن اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی با توجه به اطلاعات دریافتی از آنها اندازه‌گیری شده و امکان شناخت را نسبت به وضعیت و توان مالی افراد جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و دریافت خدمات بیشتر فراهم می‌کند. بر اساس این روش، ریسک اعتباری افراد اندازه‌گیری شده و افراد و مشتریان بر اساس ریسک اعتباری خود طبقه‌‌بندی و امتیازدهی می‌شوند. اعتبارسنجی سنگ بنای مدیریت ریسک اعتباری است زیرا اگر تخمین درستی از سطح اعتبار فرد نداشته باشیم، نمی‌توان به درستی در مورد اعتبارات بانک تصمیم‌گیری کرد.

هدف اعتبارسنجی:

به منظور برقراری عدالت، دور شدن از اعمال سلیقه‌ها، کاهش ریسک اعتباری، بازگشت به‌موقع سرمایه، سریع‌تر شدن روند اعطای تسهیلات، اطمینان خاطر بیشتر اعطاکنندگان و دریافت‌کنندگان تسهیلات و بسیاری از موارد دیگر استفاده از این سیستم‌ها امروزه در دنیا کاربرد فراوانی پیدا کرده است.

اهمیت اعتبارسنجی:

بی‌شک استفاده از خدمات اعتبارسنجی فواید بسیار ﺯیادی به همراه دارد که اﺯ جمله آنها می‌توان به افزایش شفافیت، صحت و دقت در عملیات اعتباری اشاره کرد و همچنین کاربرد نظام سنجش اعتبار راهکار مناسبی برای جلوگیری اﺯ به‌وجود آمدن مطالبات سررسید معوق است.