پیش بارگذار بروک
تلفن تماس: 7000 10 021-49

مدیران

حمیدرضا بوذرجمهری

مدیر اجرائی

حامد افشار

مدیر سرمایه انسانی و روابط عمومی

مجید خودسوز

مدیر طرح و برنامه

مجتبی عبدالملکی

مدیر مالی

مسعود صلواتی

رئیس وصول مطالبات