پیش بارگذار بروک
تلفن تماس: 7000 10 021-49

مدیران

حمیدرضا بوذرجمهری

مدیر اجرائی

امیرارسلان حامدیان

مدیر سرمایه انسانی و روابط عمومی

مجید خودسوز

مدیر طرح و برنامه

امیرحسین صادق نژاد

رئیس حراست

محمد فرزانه

مدیر حقوقی

مسعود صلواتی

مدیر مالی