پیش بارگذار بروک
تلفن تماس: 7000 10 021-49

تاریخچه

IKCO-transparent

تاريخچه تاسيس شرکت حمایت گستر ایران خودرو

شركت حمایت گستر ایران خودرو ابتدا با نام ليزينگ خودروكار كرج در تاريخ 16/10/1380 به صورت شركت سهامي خاص تأسيس شده و طي شماره 6473 مورخ 01/11/1380 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي كرج به ثبت رسيده است. سپس طي مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 15/02/1386 نام شركت به ليزينگ حمايت گستر ايران خودرو و طي صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 20/02/1389 نام شركت به حمايت گستر ايران خودرو تغيير نام داده است .